Invázia tajuplných lúčov

Je načase si priznať, ie neidentifikované lietajúce objekty (UFO) sá nielen reálnym, ale aj velmi nebezpečným javom.

Takto formuloval svoj názor riaditeľ Sojuz-UFO-centra Vladimír Ažaža, kandidát technických vied, a podpredseda Ufologickej komisie pri Zväze vedeckých a inžinierskych spoločností ZSSR, letec kozmonaut Pavel Popovič. Obaja sa zaoberajú koordináciou výskumu neidentifikovaných lietajúcich objektov v Sovietskom zväze. „Počet „útokov“ UFO na ľudí ustavične rastie,“ hovorí Vladimír Ažaža.

»Uvediem iba niekoľko príkladov z tohtoročnej jari.“ J. Vančugovová, technička lokomotívneho depa Joškar-Oly, večer uložila svojho synčeka do postele a podišla k oknu. Za oknom sa pomaly pohybovala ohnivá gula, z ktorej odrazu vyletel jasný lúč. Zároveň sa rozľahol ostrý zvuk pripomínajúci rev cirkulárky. Po zásahu svetelného lúča pocítila teplo a ostrú bolest v bruchu… Taký istý lúč opisuje obyvateľka Krasnodaru M. Ivanovová, ktorá niekoľko ráz pozorovala nad svojím domom čudné objekty. Raz vnikol do izby jasný zväzok svetelných lúčov. „Všetko bolo ožiarené, myslela som si, že vznikol požiar,“ spomína M. Ivanovová.

»No nevedno prečo cítila som sa neobyčajne pokojne a dobre.“ Zato jej manžel mal veľmi nepríjemné pocity. Podľa jeho slov vletelo do izby čosi ohnivé a tak silne mu narazilo do hrude, že spadol na zem. „Spamätali sme sa súčasne,“ hovorí M. Ivanovová.

»MaIa som dojem, že celá udalosť netrvala dlhšie ako minútu. Hodiny však ukazovali, že je už večer. Z našej pamäti akoby niekto ukradol celé tri hodiny.“ Tu je další, celkom čerstvý príklad. Pochôdzkárovi etylénovodu G. Faizovovi zatelefonovala dispečerka Nižnekamskej petrochemickej správy v Baškirsku a oznámila mu, že kontrolné prístroje sa správajú veľmi čudne — ich ručičky idú až za stupnicu. Faizov rýchlo zašiel na periférnu stanicu a uvidel svietiac! disk prehľadávajúci lúčmi povrch zeme. Jeden z lúčov vychádzajúcich z paluby UFO zasiahol elektrické vedenie a vyvolal nepríjemný, prenikavý piskot. Transformátor, ktorý stál nablízku, silne zahučal. Ked Faizov prikročil bližšie, zhora naňho dopadli dva skrížené lúče. Akási neznáma sila ho začala krútiť a dvíhať zo zeme… A potom ho tá istá tajuplná sila zatlačila do pôdy. Skôr, ako definitívne stratil vedomie, si stihol prezrieť objekt, ktorý sa nad ním vznášal. Dva reflektory na bokoch objektu vyžarovali belasé svetlo a tretí uprostred fialové. Ked sa prebral, UFO nad ním už nebolo …

„Všetky uvedené príklady majú veľa zhodného,“ hovorí Vladimír Ažaža. »Lúč, úder, strata vedomia … Skeptici môžu, pochopiteľne, povedať, že to všetko sú údaje, ktorých hodnovernosť sa dá ťažko overiť. Je tu však obrovský počet listov, v ktorých pisatelia opisujú podobné udalosti. Taká zhoda detailov sotva môže byť výplodom fantázie. Azda sa len nedohovorili očití svedkovia žijúci v najrozličnejších oblastiach krajiny?

„Tajuplný lúč“ figuruje aj ako prostriedok únosu ľudí. Máme nemálo správ od ľudí, ktorých lúč „uniesol“, vtiahol na palubu UFO a tam sa bud podrobili »lekárskemu vyšetreniu“, alebo uskutočnili »cestu na inú planétu a nazad“. „To všetko nás núti pozorne skúmať všetky správy tohto druhu,“ pokračuje v rozhovore Pavel Popovič. »Prirodzene, ťažko uveriť, že „lety. na UFO“ sú realitou. V snahe vysvetliť túto záhadu sa dnes mnohí odborníci prikláňajú k názoru, že „kontakty s prišelcami“ neprebiehali v skutočnosti, ale iba v mozgu človeka pod vplyvom ešte neprebádaných prírodných faktorov.

Ani táto hypotéza však nedovoľuje podobné javy ignorovať. Posúdte sami. Ak je toto všetko iba výplod fantázie, ako je možné, že očití svedkovia, ktorí sa nepoznajú, opisujú jednu a tú istú udalosť úplne rovnako? Nemôžu sa predsa rôznym ľudom snívať rovnaké sny. Mimovoľne sa tu vnucuje záver, že tieto preludy sú vyvolávané niečím, čo nesie konkrétne informácie. To však dokáže iba rozum. A to znamená, že problém kontaktu s týmto rozumom je stále aktuálny.

Co sú to vlastne UFO, ktoré v poslednom čase doslova zaplavili našu planétu? Kozmické lode z iných planét? Živé bytosti s biologickou štruktúrou odlišnou od štruktúry človeka?

„Hypotéz je veľa,“ odpovedá V. Ažaža. »ZatiaI však iba jedna z nich začala nachádzať empirické potvrdenie. Fotografovanie v neviditeľnej oblasti spektra odhaľuje existenciu jemnej polovej (odvodenej od fyzikálneho pojmu „pole“) nebielkovinovej formy rozumného života, ktorá je — v súlade s myšlienkou sovietskeho akademika V. Kaznačejeva — oveľa staršia než naša civilizácia. Možno UFO nie sú nič iné ako dočasne vytvárané ochranné „schránky“ pre prvky tohto rozumného éteru.“

Pokrok v poznávaní tohto fenoménu možno dosiahnuť spojením síl mnohých vedeckých organizácií s použitím nových metód opierajúcich sa predovšetkým o skúmanie podstaty noosféry (z gréčtiny — sféra rozumu) a energeticko-informačných vzťahov. Výsledky týchto výskumov majú neobyčajne veľký význam. Treba upresniť, kto je dnes skutočným pánom planéty — my, ľudia, alebo »mysliaci éter“, ktorý vstupuje s nami do čoraz užšieho kontaktu a prejavuje zavše nielen zvedavosť, ale aj agresivitu. Co sa pre to robí? V poslednom čase došlo v Sovietskom zväze v tejto oblasti k zjavným zmenám.

Po prvé vzniklo Celozväzové medziodvetvové ufologické vedecko-koordinačné centrum (Sojuzufocenter), ktoré teraz vypracúva celoštátny program ufologických výskumov a odporúčania týkajúce sa bezpečnostných opatrení, zakladá databanku pre tento problém. Po druhé pri Sojuzufocentre bola zriadená ufologická škola Bazis, kde možno získať základné vedomosti o danom probléme a oboznámiť sa s odporúčaniami pre bezpečnostné opatrenia pri stretnutí s UFO.

I.KARPOV

Ze sovětského tisku 1990 (archiv KPUFO)

error: Kopírování zakázáno!