Návrh na vznik Slovenskej rady pre anomálne javy

Vážení priatelia, kolegovia, ako som už písal v Oznámení č. 2/2010, nastáva čas na integračné európske procesy, a to aj v oblasti nášho záujmu.

Vznikajú rozličné iniciatívy, no situácia sa vyvíja smerom k  vytvoreniu „Európskej rady pre UFO a anomálne javy“ alebo „Európskej rady pre anomálne javy“ alebo iného orgánu s podobným názvom.

Nechcem, aby slovenská bádateľská obec bola pozadu za týmito procesmi a dúfam, že ani Vy to nechcete.

Navrhujem, aby zo zástupcov klubov, spolkov, správcov webov aj najaktívnejších osamotených bádateľov vznikla „Slovenská rada pre UFO a anomálne javy“ alebo len „Slovenská rada pre anomálne javy“ a spoločne tak vstúpila do integračných procesov v tejto oblasti.

Predkladám Vám tento návrh a dúfam, že pristúpime k výzvam doby zodpovedne.

Vyjadrite sa :

– k názvu tejto „rady“.

Pozri vyššie.

– k zloženiu

Oslovujem tých z Vás, ktorí sa pozitívne postavili k návrhu vzniku tímu „Slovenskej záhadológie„. To neznamená, že nemôžeme osloviť aj ďalších aktívnych ľudí tak, aby „Rada“ bola skutočne reprezentatívnym orgánom slovenskej bádateľskej scény. Na konci je náš zoznam. Vyjadrite sa k nemu, navrhnite koho ďalej prizvať.  Domnievam sa, že optimálnym počtom pre fungovaní takéhoto tímu je 10-12, max. 15 osôb. Pre prípad, že by niekto mohol z rozličných dôvodov vypadnúť ( pracovných lebo osobných), mali by vedúci spolkov apod. možnosť stanoviť aj zástupcu. „Rada“ by tak mala max. 20-30 členov.

– k činnosti

„Rada“ by mala riešiť koncepčné otázky anomálnych javov, tie, ktoré majú celonárodnú platnosť a ďalej to, čo presahuje hranice nášho štátu, dvojstranné vzťahy so zahraničnými bádateľmi a spolkami a napokon aj integračný proces v celoeurópskom meradle. Takých problémov možno nie je veľa, no sú tu. Ja za seba chcem povedať, že nechcem také problémy riešiť sám, bez Vás, bádateľov, ktorých poznám a vážim si ich.

– k pravidlám a zloženiu

Nechcem vytvárať dajakú byrokratickú organizáciu. No aj tak bude nevyhnutné stanoviť pravidlá komunikácie medzi nami a ohľadne vystúpení na verejnosti.  Domnievam sa, že všetky otázky a riešenia by sa prijímali prostredníctvom všeobecného konsenzu, teda súhlasom a všetci by mali právo veta. Pokiaľ by vznikol názorový rozpor medzi vedúcim jedného spolku a jeho zástupcom, platí hlas vedúceho.

Keďže sme všetci rovní, predsa bude niekedy nevyhnutné, aby menom „Rady“ niekto vystúpil, odovzdal médiám vyhlásenie, správu pre tlač apod.

Preto navrhujem, aby „predsedom“, alebo „hovorcom“ (ako sa dohovoríme) „Rady“ bol každý z nás. Keďže nás bude napr. 12, každý z nás by bol v tejto funkcii 1 mesiac a to podľa abecedného poriadku, a tak počas roka by sme sa všetci vystriedali. Aj pri inom počte je 1 mesiac optimálna dĺžka tohto mandátu.

– ku komunikácii

Komunikácia medzi nami by bola vedená prostredníctvom  e-mailu, tak, aby každý mal všetky informácie. Komunikácia by bola dôverná, e-maily by sa nemali zverejňovať, preposielať tretím osobám. Domnievam sa, že na tieto účely netreba vytvárať dajaké nove fórum, web atd.

– k vystúpeniu na verejnosti

Ak dôjde k ustanoveniu takejto „Rady“, malo by sa to oznámiť médiám formou krátkej tlačovej správy. Tak by sa postupovalo aj v ďalších prípadoch, ktoré by „Rada“ stanovila a bolo by nevyhnutné vystúpiť na verejnosti. Predkladal by ju úradujúci hovorca/predseda „Rady“.

Domnievam sa, že netreba vytvárať úplne nový web, stačila by malá ikonka, ktorú by účastníci umiestnili na svoje stránky a dali tak najavo príslušnosť k tomuto dohovoru.

Nerobím si tiež nijaké ilúzie, že by sa nevyskytli hlasy o sprisahancoch, či tajnej klike apod. Preto je treba, pokiaľ sa objaví nová, aktívna bádateľská skupina, prizvať ich predstaviteľa do tejto „rady“.

Kolegovia, napíšte:  – vyjadrite sa k svojej účasti v tejto rade, – vyjadrite sa ku každému bodu. Svoje názory som vyjadril.

Priatelia, pristúpme zodpovedne k výzvam tejto doby. Ide o to, prekonať úzke provinčné prístupy a začať rozmýšľať v širších súvislostiach.

Martin Toth

Zaslané dňa 15.7.2010:

  • UFO.JACK.SK
  • UFO KLUB TRNAVA
  • UFO REVUE
  • PSYCHOTRONIKA
  • KPUFO.EU/SK
  • UFO DETAILNE
  • AUFOB
  • aj.

Pozn. red. K uverejnení tohto starého návrhu dochádza preto, lebo jej v súčasnosti niektoré kruhy zámerne prekrúcajú a ohovárajú.

error: Kopírování zakázáno!