UFO – nezodpovězené otazníky (16)

Byli mimozemšťané někdy na zeměkouli? Máme s nimi kontakty v současnosti? Jsou možné v budoucnosti? Tyto otázky vzrušují řadu lidí a nedají pokoj amatérům zabývajícím se jejich výzkumem.

Návštěvy mimozemšťanů ve Voroněži

Senzací – podle názoru listu New York Times hitem století – se staly zprávy z Voroněže o přeletech a přistáních neidentifikovatelných létajících předmětů (UFO) a dokonce výstupu jejich posádek na zemský povrch, pozorované množstvím očitých svědků na přelomu září a října 1989. Co se tehdy dělo ve Voroněži popsali moskevští novináři na základě svědectví těch, kteří byli „u toho“.

… Obyčejný obrázek města, frekventovaná ulice, sídliště, školky, planinka na okraji parku. Právě zde, nedaleko Mendělejevovy ulice, jak tvrdí svědci, bylo možno v období mezi 21. zářím a 2. říjnem 1989 pozorovat záhadné jevy. Novináři měli zprvu k dispozici pouze svědectví žáků z nedaleké střední školy č. 33. Avšak ve Voroněži aktivně pracují amatéři, kteří vytvořili skupinu pro zkoumání anomálních jevů v atmosféře při Vědeckotechnickém klubu radioelektroniky a spojů A. Popova. Ti shromáždili cenné materiály z rozhovorů se svědky (mezi nimiž byla i řada dospělých), uskutečnili první výzkumy na místě údajného přistání „mimozemšťanů“. Dotazovali se každého svědka zvlášť a na základě vyprávění lidí rozrušených událostí (nebo jejím zdáním?) sestavili nejen podrobný obrázek události, ale zároveň i pořídili skicy vnějšího vzhledu UFO a jejich „pilotů“. Je zajímavé, že vzhled mimozemšťanů a jejich kosmických lodí se překvapivě shoduje s tím, co na počátku června pozorovali obyvatelé vesnice Konancevo ve Vologodské oblastí. Ale vyprávění svědků je jedna věc a objektivní svědectví přístrojů věc druhá. Na místě údajného přistání UFO byly objeveny četné stopy v půdě odpovídající otiskům opěr „talíře“. Mají 25-30 cm v průměru a jsou 20-25 cm hluboké. Amatérští badatelé tvrdí, že podle jejich propočtů byla přibližná hmotnost tělesa působícího na zeminu kolem 11 tun. Nejzajímavější je, že v některých vyhloubeninách zafixovaly „nepodplatitelné“ dozimetrické přístroje určité zvýšení hodnot gama záření v porovnání s okolními plochami ve vzdálenosti 2-3 metrů. Je-li zde běžná úroveň 10-15 mikrorentgenů/hod., v jedné z jamek bylo zaregistrováno 30 a v druhé 37 mikrorentgenů/hod.
Podobné záření nevyvolává u odborníků znepokojení, neboť nepředstavuje nebezpečí pro zdraví lidí. Nicméně opatrnosti není nikdy nazbyt.

Caso OVNI 1989,Voronez,Rusia

Vraťme se však do Jižního parku. Nic zde nechybělo: ani práce odborníků, ani početné skupiny zvědavců, mezi nimiž byli jak ti, kdo věřili na „mimozemšťany“, tak skeptici. Proč by ne, je zajímavé uvidět všechno na vlastní oči… A Voroněž s bezmála miliónem obyvatel byla plná různých zvěstí. Dokonce se říkalo, že představený jednoho z pravoslavných chrámů toto místo posvětil a věřící se nyní přicházejí do parku modlit. Spojili jsme se s církevními činiteli města.

„To není dílo boží, nýbrž satanovo. Opravdový křesťan se tam nikdy modlit nepůjde,“ – zněla kategorická odpověď.

… Ještě na cestě z Moskvy jsme přemýšleli, jak co nejrychleji nalézt očité svědky události. Připravovali jsme se na ty nejsložitější operace, a zatím bylo všechno mnohem jednodušší. Jen jsme se objevili v parku, přiběhlo k nám hejno dětí.

„Vy jste novináři? Budete hovořit se svědky?“ „Rádi bychom, – odpovídáme. – Ale kde je najít?“ „To jsme právě my a všecičko vám řekneme,“ – zahlaholila sborem skupina chlapců s hořícíma vzrušenýma očima. Bez ohledu na to, že v blízké škole právě probíhalo vyučování, „přátelé mimozemšťanů“ zřejmě dočasně přesídlili na „UFOdrom“, škola může chvíli počkat…

VoronezhChildren

Denis Murzenko, Jura Griněv, Jura Sergačev, Roman Milkin a mnozí další o překot poskytovali interview tisku. Objevili se rovněž kolegové z Komsomolské pravdy a APN. Všechna vyprávění se v hlavních bodech shodují: „na různou vzdálenost pozorovali, jak proletělo a přistálo záhadné těleso elipsovitého tvaru o rozměrech přibližně 15 x 16 metrů s otvorem uprostřed. Předmět znehybněl asi půl metru nad zemí, poté se z něj vysunuly opěry, na nichž se spustil na zem. Po otevření asi tři metry vysokého otvoru vystoupila postava vyplňující prakticky veškerý prostor dveří. Popis: těžká chůze, postava zcela bez krku (hlava vybavená něčím podobajícím se třem svítícím očím měla podobu polokoule posazené bezprostředně na ramenou). Mimozemšťan (někdy jich bylo několik) chodil chvíli kolem stroje, obhlížel okolí a prováděl cosi, co připomínalo odebírání vzorků půdy. To vyprávěly (a nejen nám) děti. Nalezli jsme i dospělé očité svědky opakovaných případů přeletů a dokonce přistání UFO.

Sergej Matvějev nám vyprávěl, že 27. září kolem sedmé hodiny večer šel parkem. Náhle si všiml, že přibližně ve výšce 200 metrů severním směrem proletěla svítící koule. Určil její průměr asi na 15 metrů. Let koule pozoroval asi 5 sekund, předmět se pohyboval nehlučně. – „Možná to byl přelud, nějaká světelná skvrna, hra světelných paprsků v atmosféře?“ „Ne,“ – odpověděl bez váhání Matvějev, – „zjevně šlo o trojrozměrný objekt.“ Zajímavá byla jeho první reakce: o tom, co viděl, se rozhodl povědět známým až později, až když se místní tisk obrátil na obyvatele města s výzvou, aby informovali o anomálních jevech, jichž byli svědky.

Hovořili jsme se dvěma svědkyněmi. Olga Poludněvová, pracovnice jednoho z průmyslových závodů, viděla svítící kouli letící ve velké výšce 29. září v 7 hodin večer. Doba letu trvala podle jejích slov deset minut. Její přítelkyně Ludmila Kuprijanovová dodala, že v tu dobu byla doma a slyšela zvenčí křik: „Talíř letí!“ Vyběhla na ulici a zahlédla již jen světelný pruh táhnoucí se za tajemným tělesem. Před domem bylo plno lidí a všichni byli velmi vzrušeni tím, co viděli.

Je charakteristické, že mnozí očití svědkové záhadného jevu pociťovali nevysvětlitelný strach a měli neobyčejné pocity: tíží v nohou, strnulost pohybů. Ale to jsou emoce.

A nyní dejme slovo odborníkům. Několikrát jsme hovořili s velmi sympatickou osobou, o jejíž objektivitě nelze pochybovat. Její povolání vylučuje jakoukoliv předpojatost. Náčelnice expertního kriminalistického oddělení Ludmila Makarovová vedla skupinu odborníků provádějících měření a pozorování na místě.

  • „Nevím, co se zde stalo ve skutečnosti, ale zvýšení úrovně radiace je zřejmé. Důvod? Možná, že sem dopadlo zrnko nějakého izotopu. V tom případě však ještě jedna otázka: proč právě v jamce a ne na povrchu? Odpovědět budeme moci až po důkladném ohledání.“

Ve městě tedy pracuje kompetentní komise. Je do ní zapojen výkvět místní vědy, nejrůznější odborníci, oficiální osobnosti. Setkali jsme se s členem komise, vedoucím katedry jaderné fyziky Voroněžského státního institutu, profesorem Stanislavem Kadmenským, doktorem věd.

Profesor nám sdělil, že v oblasti údajného přistání bylo odebráno 17 vzorků horniny, 10 pracovníků katedry, kterou řídí, se zabývá jejich analýzou.

Pochybnost není negací. Stanislav Kadmenskij řekl k možnosti objevení mimozemšťanů na naší planetě:

  • „Pokud mimozemšťané skutečně existují a opravdu žijí ve vzdálených světech za hranicemi sluneční soustavy, samotná skutečnost jejich příletu dodává nesmírný optimismus fyzikům. Bude-li dokázáno, že takové lety jsou možné, uznání jejich reálnosti s sebou nese i revizi závěrů teorie relativity. To znamená, že existuje i jiná fyzika, která nám zatím ještě není známa.“

Z materiálů TASS a APN, Moskva, 1989

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2997

error: Kopírování zakázáno!