Program Záře 23

Sledování neidentifikovaných létajících objektů (UFO) má v ČR dlouhou tradici, sahající až do 60. let 20. století.

Situace

Sledování neidentifikovaných létajících objektů (UFO) má v ČR dlouhou tradici, sahající až do 60. let 20. století.

Po roce 1990 se začala problémem zabývat řada badatelských spolků. Případy UFO sbíraly tyto spolky (KPUFO, FFC, Záblesk, aj.)

V létech 1992 – 2022 působil v ČR Projekt Záře, zaměřený na zachycení maximálního počtu zpráv o UFO výhradně v rámci ČR. Podobně koncipované zaměření je ve Střední a Západní Evropě naprosto ojedinělé.

Společnost i celková situace se od počátku 90. let 20. století výrazně změnila. Došlo k intenzivnímu vývoji a použití informačních technologií, spolu s pronikavými změnami v sociologické oblasti, a ve fungování organizačních vztahů a vazeb, ovlivňovaných hlavně sociálními sítěmi a dalšími procesy.

Badatelská základna stávajících spolků výrazně zestárla, a na pozadí probíhajících změn těžce hledá obnovu svého fungování v nových podmínkách. Přesto představuje obrovskou zásobu zkušeností a vědomostí, která je nutné využít a předat dále.

Po ukončení Projektu Záře je potřebné navázat na tyto zkušenosti a i nadále sbírat tyto případy v rámci ČR, a to v nových podmínkách.

Je proto nutné, aby vznikl nový program – Program na sledování UFO a AAJ v ČR, s novými nástroji, a při respektování podmínek, ve kterých společnost žije.

Nový program musí navázat a udržet racionální přístup k této problematice, jaký v ČR doposud převládal.

Situace je pro to více než příhodná. Počátek roku 2023 je náhle plný zpráv o UFO.

Z těchto důvodů nazrál čas na vznik Programu Záře 23.

Základní úkoly programu

• registrovat případy UFO a AAJ v ČR
• navázat na dosavadní přehledy případů UFO a AAJ v ČR
• vymezit základní metodologický přístup k problematice sledování UFO v ČR
• soustřeďovat názory a interpretace na jednotlivé případy, a přitom aktivně vyhledávat další otázky. Nevyhýbat se odlišným ani kritickým názorům.
• podílet se na dokumentaci a prověřování dalších sporných souvisejících otázek v ČR
• ve spolupráci s dalšími spolky u nás i v zahraničí analyzovat případy UFO a AAJ v minulosti i současnosti, porovnávat je se zahraničními přehledy.
• spolupracovat s badateli v okolních zemích, zejména ve státech Evropské unie a východní Evropy, k porovnávání jednotlivých případů a organizovat diskusi k vzájemnému porovnání jednotlivých případů
• k plnění těchto cílů využít všechny prostředky komunikace, médií, internetu a sociálních sítí, k vytvoření fungující sítě spolupracovníků v rámci fungujících badatelských spolků, i jednotlivými zájemci o problematiku.
• využití fungujících struktur a médií k propagaci problematiky UFO a AAJ
• snažit se o trvalý kontakt a výměnu názorů se zahraničními badateli

Možné finanční zdroje

Klub psychotroniky a UFO je nezisková organizace, která žije pouze z dobrovolných příspěvků svých členů.
Program předpokládá dobrovolnou a bezplatnou účast rozsáhlé sítě badatelů. Odměnou jim může být přístup k informačním zdrojům a věcné ceny.

Vlastní hodnocení programu

Projekt bude úspěšný, pokud se podaří získat dostatečný počet dobrovolných badatelů a spolupracovníků.
Předpokládá to rozsáhlou propagaci a následnou transparentnost při vyhodnocení případů.
Díky tomuto projektu dojde k osvětě problému UFO, AAJ a dalších anomálních jevů.

Informovanost veřejnosti o projektu

• vytvoření speciálních web stránek, stránek na facebooku, aj. soc. sítích
• oslovení badatelských spolků, obč. sdružení a zájmových spolků, veřejnosti
• články v tisku a na internetu
• spolupráce s celostátními TV, rozhlasovými a internetovými TV stanicemi
• přednášky
• informační letáky

Co se stane, když bude program realizován

• dojde k zachování důležitých informací pro další výzkum
• zvýší se vážnost a serióznost tohoto výzkumu v domácím, i v mezinárodním měřítku

Co se stane, když nebude program realizován

• sledování UFO nebude mít žádný ucelený rámec a racionální základ
• problematiky UFO se zmocní neseriózní kruhy a dojde k její diskreditaci
• nepodaří-li se včas zachytit potřebné informace, dojde k jejich ztrátě a pozdějšímu zkreslení
• dojde ke ztrátě dat pro pozdější výzkum

Terminologie

  • flying saucers – „létající talíře“ – od roku 1947
  • UFO (Unidentified Flying Object) – neidentifikovaný létající objekt (pojem mjr. D. Keyhoa) používá se od roku 1954
  • IFO (Identified Flying Object) – identifikovaný létající objekt
  • UNFO – (unidentified non-flying object) – neidentifikovaný nelétající objekt (v 60. letech přinesl tisk zprávy o objevování podivných neidentifikovaných substancí v uzavřených prostorech – jak náhle se objevující, tak i z těchto – uzavřených – prostor mizejících. (Na obzoru UNFO. Zápisník 1968)
  • USO (Unidentified Submarine Object) – neidentifikovaný podmořský objekt
  • UAP (Unidentified Aerial Phenomena) – neidentifikovaný vzdušný objekt – od roku 1996 u britského MO