V krátkosti z histórie slovenskej ufológie

Slavíme vznik československej záhadológie!

V krátkosti z histórie slovenskej ufológie

1990

– vznik UFO centrum Košice

– členovia UFO centra v Košiciach sa podielajú na vzniku Československej archeoastronautickej asociácie (ČsAAA)

logoaaa

1992

– Koncom roka 1992 – na Slovensku začal vychádzať časopis UFO magazín (vyd. Alex, Nitra, šéfredaktor Sándor Puzstay) v spolupráci s maďarským UFO magazínom. V jeho činnosti bolo veľa problémov, zákrut i slepých uličiek. Jeho vychádzanie vždy ovplyvňovalo ufologické dianie, v pozitívnom i negatívnom zmysle.

– vznikajú kluby po celom Slovensku. S blížicim sa rozpadom federácie došlo vplyvom vnútorných problémov aj k rozpade ČsAAA.

1993

– po rozdelení Československa v roku 1993 prebralo koordináciu činnosti UFO centrum v Košiciach. Po vzore ČsAAA vyhlásilo celoslovenský projekt tzv. Trójsky kôň     Jedna z publikácií UFO centra Košice

– vzniká UFO klub Hyperion (predseda dr. L. Valenčík)

1994

– vzniká Slovenská Asociácia UFO klubov. Prvého stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 16 klubov a boli rozpracované základné črty organizácie. Koncom roku na stretnutie v Kráľovskom Chlmci boli prizvaní aj predstavitelia dvoch vtedy najväčších a najaktívnejších klubov: UFO Centra Košice a UFO klubu Hyperion. Zúčastnil sa aj Gábor Tarcali, predseda Maďarského zväzu UFO bádateľov. Svojim príspevkom síce vniesol viacero podnetných prvkov, ale predstavitelia vyššie zmienených dvoch klubov sa postavili do pozície pozorovateľov, čím doviedli celé snaženie do slepej uličky.

1995 – 1996

– odtrhnutie sa UFO klubu Hyperion od celého ufologického hnutia, čo vyvrcholilo premenovaním sa na dnešný názov Klub Hyperion.

1996

– UFO centrum Košice zaniklo. Prispel k tomu aj vývoj v UFO magazíne, ktorý nekriticky prejímal cudzie (najma maďarské) materiály, ktoré boli klubom Hyperion oprávnene označené za ubohé.

– polovica roku 1996 – vznikla potreba koordinovať prácu jednotlivých bádateľov a klubov a táto snaha vyvrcholila v rozhodnutie založiť novú organizáciu – Asociáciu UFO bádateľov (AUFOB).

1997

– do konca roku 1997 – prebiehali jednania so zástupcami niektorých klubov, ktoré napomohli k vykryštalizovaniu formy a činnosti asociácie. Po celý rok bola činnosť prezentovaná na internete a v UFO magazíne.

1998

– Začiatok roku 1998 – začali postupne jednotlivé kluby, aj jednotlivci vstupovať do asociácie. Činnosť AUFOB sa však plne nerozbehla, regionálne kluby sa počali rozpadať. To bol aj koniec AUFOB, ktorá existovala už len virtuálne na internete a od roku 2002 o nej niet žiadnych správ.

2000

– Roku 2000 prebral UFO magazín vydavatelstvo Interkosmos a do redakčnej rady sa dostalo niekoľko bádateľov aj z ČR (M. Karlík, M. Gryc, aj.), šéfredaktorom sa stal J. Mečiar. Začalo sa s otiskovaním prací slovenských aj českých autorov. (Gryc, Wojnar, Jesenský, aj.)

2004

– Roku 2004 vydávanie UFO magazína prevzala A. Miretínská a časopis začal vychádzať 4 raz ročne v reprezentatívnej podobe s 64 stranami.

– Roku 2004 slovenskí členovia Klubu psychotroniky a UFO v ČR po vzoru KPUFO začali organizovať obdobnú organizáciu v SR – KPUFO.EU/SK

2005

– Roku 2005 post šéfredaktora UFO magazínu prevzal M. Jesenský, vyšlo jedno (značné schudnuté) číslo a v októbri 2005 časopis z finančných dôvodov definitívne zanikol.

2010

– KPUFO vyzýva k ustavení spoločných rad a projektov v SR, začína vydávať nový e-zin „Azimut záhad“.

2013   

12.9.2013 – vznikla Slovenská asociácia výskumu paranormálnych javov, predseda G. Slováková. Začína sa vydávať e-zin „X Paranormal“

error: Kopírování zakázáno!