Tajemný nápis na Velestúru

V tisku (slovenský deník Sme 12. 1. 2001) se objevila zpráva o nových poznatcích týkajících se údajného runového nápisu na vrchu Velestúr (někdy také nazýván Zlatá studna, 1266 m.n.m.)

velestur

… nejvyšším vrcholem v Kremnickém pohoří (SR). Nápis roku 1863 objevil kremnický archivář Pavol Križko a rozluštil ho takto: „Prjechach silian ot morane zru/mich kreminitju te turu i vsia gra/da i bie gody po turu dvje stje te osmdst.“ což podle něj znamená: „Přišiel Silian od severu. Sboril Kremnicu a Turovo i všetky grady i bilo rokov po Turovi dvě stě osmdesát“.

Okolo nápisu se objevily dohady odpovídající našim bojům o rukopisy (Královedvorský, Zelenohorský). Slováci byli nápisem nadšeni, protože posunoval historii Kremnice až do 3. st.n.l.  Pořádali k nápisu vlastenecké výlety, dovodili, že vrch byl zasvěcen bohu Velesovi (Veles-Tur), objevily se i další dva runové nápisy na okolních kopcích Smrečníku a Dievčej skale a zlomek břidlicové tabulky s nečitelným nápisem.

Ve dvacátých letech 20. st. přišel kněz Michal Matunák s tím, že Križko nápis sám vyrobil a pokusil se to dokázat tím, že Križko se obsáhle zabýval různými typy písma. Matunák byl ovšem původem Maďar a nepřál Slovákům jejich starobylé památky. Osobně byl silně zaujatý i proti Križkovi. Na druhou stranu je pravda, že Križko se skutečně zabýval druhy písma a že starobylost nápisu dokládal i údajnými lidovými pověstmi, o kterých jinak nikdo jiný nevěděl.

Další problém vznikl, když byl nápis úmyslně poškozen, ovšem až poté, co byl odlit do sádry. Takových odlitků bylo zhotovena celá řada a byly rozesílány do různých muzeí. Jeden z nich je uložen i v Lapidáriu Národního muzea. K. Sklenář je toho názoru, že nápis nelze v žádném případě datovat tak daleko do minulosti a že to je tedy falsum.

Přiznává ale také, že jeho pravý původ a okolnosti jeho vzniku jsou neznámé. Již roku 1893 byl ovšem nápis již špatně rozeznatelný. O tom, zda je nápis pravý či ne, se na Slovensku vedou spory dodnes, patrně znovu oživeny zájmem o nejstarší možnou slovenskou minulost. Teoreticky vzato se skutečně mohl po tak dlouhou dobu v andezitě uchovat.

Ing. Ján Hurník k tomu dodává, že se k této věci objevilo v posledních letech několik článků, které vyznívají spíše proti pravosti nápisu. Ing. Hurník, autor pozoruhodné hypotézy o Slovensku jako místu zrodu civilizačních impulzů lidstva (Badatelské rozhledy informovaly) se pokusil porovnat kremnické runy s jinými runovými nápisy (ze Skandinávie), ale nedospěl k žádné shodě. Nevylučuje však, že to mohou být starobylé znaky jiného původu. Na základě své další studii o společném prajazyku lidstva, kterým je islandština a jehož nejbližším přímým „potomkem“ je slovenština, dochází k závěru, že Velestur znamená v tomto jazyce „významné místo“ (vele = vhodný, ušlechtilý, správný, umělecké dílo, storr = mohutný, významný, velmi).

Ing. Hurník se nápisem na Velestúru zabýval okrajově v kontextu se svou teorií o Slovensku jako mytickou pravlastí lidstva. Dlužno podotknout, že tato hypotéza, kterou dnes rozvedl asi na 3000 stránkách, zní místy skutečně značně nepravděpodobně. Ing. Hurník však nejvíce lituje toho, že odborná ani laická veřejnost nevěnuje jeho teorii žádnou pozornost a naprosto ji ignoruje, aniž by s ním byl kdokoliv ochoten o jeho objevech diskutovat.

Zdroj:  Jitka Lenková

Pozri :