Exopolitika – nový směr v ufologii?

Problematika UFO, a její možné vyústění v kontakt s mimozemským životem, trvá v moderních dějinách od roku 1947.

Prošla svým vývojem, ovlivněným mnoha vnitro i mezinárodně politickými faktory, ale i vlastními, subjektivními vlivy, především různými komerčními deformacemi.

Tato oblast ovlivnila široké vrstvy lidí a stala se významným sociologickým fenoménem, dotkla se filozofických i náboženských názorů řady osob.

Přesto z pohledu laiků i některých badatelů zůstává tato problematika zdánlivě na místě, nucena reagovat na nekonečné invektivy, podvody, obtížně se vyrovnávající jak se změněnými politickými vlivy nebo i vědeckotechnickým pokrokem. Badatelé v této oblasti zdánlivě řeší stále stejné případy, jakož i problémy s tím spojené, jako únavnou dokumentaci a statistiku, vedle vylučování a porovnávání případů se známými jevy. Řešení či prostá registrace dynamiky procesů, které v ufologii probíhají, si přitom vyžaduje určitý základní rozhled a erudici v řadě již etablovaných vědeckých oblastí. To však již není mnohdy v silách jednotlivých amatérských badatelů, schopných řešit jen úzký rozsah základních otázek v rámci národních států a v amatérských podmínkách vyžaduje nutně spolupráci několika odborností v rámci badatelských týmů. Nastupují proto ti, kteří si z ufologie vytvořili zvláštní profesi a jsou na ní hmotně závislí – hlavně novináři a spisovatelé, tedy takoví badatelé, žijící hlavně z prodeje knih a provozování internetových webů. Právě ti vytváří obraz, který je v mnohém odlišný od reality a často i v jejím přímém rozporu. V knihách a článcích, poplatných čtenářskému zájmu, se předkládají sporné a mnohdy naprosto fantastické údaje bez jakéhokoli omezení a tvářící se, jako by šlo o dávno známé a ověřené skutečnosti. Za této situace dostává vnější pozorovatel nebo nově příchozí zájemce o tuto oblast dva naprosto rozdílné obrazy – na jedné straně obraz plný nejistot, téma, které ani za 60 let zdánlivě nepostoupilo kupředu, což ostře kontrastuje s vývojem ve vědeckotechnické oblasti, informace, o které se ani přes zdánlivě nevyčerpatelné elektronické zdroje nelze nijak opřít, a na straně druhé obraz bez pochybností, naplňující stále stoupající poptávku po syntéze různých pohledů a dávající odpověď na všechny otázky. Ba co víc – předkládá i odpověď a vysvětlení rozporu mezi těmito dvěma obrazy: „oficiální“ ufologie se nedostala dále právě z důvodu její kontroly státními orgány, které brzdí její rozvoj, a veškeré důležité informace utajuje. Je třeba se od ní oddělit, distancovat, a založit nový obor, který již nebude zatížen nejistotou a výsměchem.

Vznik exopolitiky

Tak došlo ke vzniku exopolitiky. Tento směr už několik let začíná silně ufologii ovlivňovat. Vydělil se od ní i svým názvem – bez označení UFO, tedy „neidentifikovaných létajících objektů“, plně odvrhl onu nejistotu v předmětu svého zájmu.  Exopolitika tak sugeruje přesvědčení, že kontakt s mimozemskými civilizacemi nejen že je dávno mimo jakékoli pochybnosti, ale navíc dosáhl již takové úrovně, že si vyžaduje už nejen popis a registraci těchto vztahů, ale i aktivní přístup k jejich ovlivňování a regulaci. Svůj název si exopolitika vypůjčila z vědeckofantastické literatury, kde se tento termín zřídka vyskytl v několika sci-fi románech či povídkách, popisující meziplanetární vztahy lidstva s mimozemskými civilizacemi. Uvidíme dále, že tato inspirace není náhodná. V řadě svých textů se exopolitičtí autoři často odvolávají na vědeckofantastické filmy a seriály. (1) Exopolitika by tedy měl být takový druh politiky, který by byl zaměřen na vztahy mezi obyvateli, vládami planety Země a lidstvem na jedné straně a obyvateli jiných planet, popřípadě jiných světů obecně na straně druhé. Ovšem jako zájmový směr je svými zakladateli (Michael E. Salla, Alfred L. Webre, S. Basset) definována dokonce jako „vědecký obor,“ patřící k „politickým vědám“, (!), atd.: „Exopolitika je nová vědecká disciplína, která se zaměřuje na politické aspekty interakcí s mimozemským životem. Studuje klíčové jednotlivce, instituce a politické procesy, které jsou spojeny s mimozemským životem obecně, stejně jako konkrétně ty, které souvisejí s mimozemskou přítomností na Zemi.  Proto patří k politickým vědám.“ (2)

Vznik tohoto směru se dá datovat zhruba do období kolem přelomu tisíciletí. Předchůdcem mu byl tzv. Projekt Disclosure (Odhalení), zaměřený na sběr případů od bývalých vojáků, policistů a dalších příslušníků státních orgánů v různých zemích. (3) Ke vzniku exopolitiky přispěl i fenomén roku 2000, vstupu do nového tisíciletí a zdánlivě nová situace, ve které je obzor společnosti díky informačním technologiím náhle značně rozšířen. Klíčovým přístupem exopolitiky je v podstatě přijetí všech informací o kontaktech s mimozemskými civilizacemi či bytostmi bez výhrad. Oživují se tak dávno známé, i prokázané a přiznané podvody v oblasti údajných kontaktů s mimozemskými civilizacemi a vydávají se za pravé. (4) Tím, že otevírá prostor všem názorům a směrům v dosavadní oblasti ufologie, zahrnuje pod s sebe i tzv. „kontaktérství“, tedy zbožštění mimozemšťanů v naprosto bizarním náboženství, aniž by se k němu zaujal jakkoli mírný kritický pohled. (5) Své vývody navíc opírá o příklady z vědeckofantastické literatury a filmů, čímž k sobě láká další vrstvy zájemců z této oblasti. Konec konců, exopolitické texty, ať se tváří jakkoli vážně, nelze od sci-fi často vůbec rozeznat. (6) Naopak střízlivé přístupy k problematice UFO jsou odmítány a vykládány za součást dezinformační kampaně státních orgánů.

Podle M. Sally, jednoho ze zakladatelů exopolitiky, dosavadní „badatelé UFO plní funkci intelektuálních strážných,“ (…) „jejich metodologický přístup má více co do činění s katolickou inkvizicí než s jakýmkoli moderním vědeckým přístupem,“ (…) a výsledek jejich činnosti je „velmi omezený soubor dat.“ (7) Badatelské snažení a podrobné zkoumání případů UFO je tedy zbytečné a malicherné a nemá už mít žádnou váhu. Svérázný přístup ke zkoumaným materiálům dokládá M. Salla takto: „…nedostatek empirického nebo dokumentárního materiálu není vhodná báze pro odmítání prokázaných zdrojů, ale jednoduše dodatečný faktor k uvažování o něčí exopolitické analýze. To chce spíše využít kvalitativní metody společenské vědy než se krátkozrace soustředit na empirické ověřování důkazů, které mohou být vždy zkresleny, odstraněny nebo padělány tak snadno jako svědecká výpověď.“ (8) Lépe řečeno – vytvořil-li někdo „exopolitickou analýzu“, už jde o hodnověrný zdroj informací. Chybí-li důkazy, je třeba si je domyslet. Je neuvěřitelné, že něco takového vysloví univerzitní profesor… Základní rysy exopolitického směru stojí na několika bodech, které dnes tvoří nesporně zdánlivé výhody v činnosti i náboru příznivců:

  • – soustředění všech dosavadních směrů, názorů a teorií do předmětu svého zájmu, bez ohledu na jejich hodnověrnost a věrohodný přínos, zajišťuje oboru množství zájemců
  • – tím, že dává okamžité kategorické odpovědi, vyhovuje netrpělivosti mladších osob a  těm, kteří v oboru prožili řadu let, přináší jakési zadostiučinění, že jejich zájem a snažení nebylo marné
  • – k zastávání exopolitického směru není potřeba žádných odborností ani dovedností, nenutí nikoho k nějaké zvláštní činnosti.
  • – preferování individuálního přístupu zájemců k problematice je znát v glorifikaci tzv. „kontaktérů“, klíčové úloze jednotlivých osobností v politické sféře, na kterých jediných prý stojí závažná odhalení. Týmová badatelská práce, vyžadující určitou míru odbornosti, kázně a odpovědnosti není vůbec potřeba.

V ČR při etablování exopolitického směru se vytvořila modelová situace, kopírující v podstatě její základní myšlenková a procesní schémata. Při ustavení české exopolitické skupiny došlo v dramatickému vývoji, když její první zastánci obvinili dosavadní ufologické struktury ze spojení s tajnými službami. (9) Už v prvních chvílích existence nového webu Exopolitika.cz se ozývaly hlasy, volající po oficiálním ustavení a registraci nového spolku, na což činitelé, plně v souladu s exopolitickou koncepcí, nereflektovali. (10)

A další vývoj ?

Vznik exopolitiky a procesů, které vyvolala, má za následek jednak zaplevelení oboru nesmysly, a také další rozšíření problematiky UFO aj. anomálních jevů mezi stále širší vrstvy povede ke snížení její úrovně. Komu takový vývoj prospěje? Exopolitika potřebuje konzumenty, nikoli badatele. Je ovšem otázka, jak dlouho bude pasivní role příznivce exopolitiky bavit. Další vývoj ukáže, zda i v tomto, dnes v podstatě všeobjímajícím oboru nedojde k vnitřnímu pnutí a diferenciaci mezi střízlivými badateli a zastánci nekritických pohledů. To však bude možné jen tehdy, pokud se tento obor úplně nezprofanuje a střízlivější příznivci ho včas neopustí. Soustředění zastánců mnoha směrů pod jednou střechou povede po vyprchání novosti k odstředivým tendencím, což vyvolá konflikty, a nutně dojde k dezintegraci. V zahraničí je řada rozumných badatelů, kteří odhalují exopolitické podvody a fantasmagorie. Viz (11) Tolik pro ty, kteří by chtěli argumentovat, že zahraniční ufologii dnes reprezentuje jen exopolitika a že cizí vzory jsou vyspělejší než domácí. Také individualismus protagonistů v centru nutně vyvolá spory a tření. Ve snaze tomu předejít, M. Salla vyslovuje pozoruhodné doporučení: „…pro růst exopolitické disciplíny a hnutí jednoznačná shoda není ani nutná, ani prospěšná.“ (12)

Navíc konkurence při vydávání knih a filmů povede ke stupňování fantastičnosti předkládaných informací, což vyústí v další diskreditaci celé problematiky ufologie a záhadologie a všech, kdo se o ni zajímají. Jisté je, že exopolitika bude několik let působit jako nový, moderní a zdánlivě progresivní směr, než vyprchá jeho atraktivita a dorostou nové vrstvy badatelů. V ČR však bude silně závislá na zahraničních vzorech, jejichž vztahy, vývoj a konflikty se k nám budou dostávat s patřičným zpožděním. To umožní kritikům včas se na takový vývoj připravit a s předstihem na něj reagovat.

L. Šafařík

Odkazy

(1) Např.: Salla, M.: Star Trek versus Solar Warden – skutečná vesmírná flotila. http://www.exopolitika.cz/news/star-trek-versus-solar-warden/, (překlad Rašín, K., orig.: Salla, M.: Star Trek vs Solar Warden – the real Starfleet. http://www.examiner.com/x-2383-Honolulu-Exopolitics-Examiner~y2009m5d8-Star-Trek-vs-Solar-Warden–the-real-Starfleet), Reakce na mimozemskou infiltraci skrytých organizací pevně zapuštěných v armádě, zpravodajství a ve vládních odvětvích. http://www.exopolitika.cz/news/reakce-na-mimozemskou-infiltraci-skrytych-organizaci-pevne-zapustenych-v-armade-zpravodajstvi-a-ve-vladnich-odvetvich/, aj.

(2) Exopolitics. http://www.exopaedia.org/?Exopolitics. (Orig.: „Exopolitics is a new scientific discipline that focuses on the political aspects of interactions with extraterrestrial life. It studies the key individuals, institutions and political processes that are associated with extraterrestrial life in general, as well as, more specifically, those associated with the extraterrestrial presence here on Earth. It therefore belongs to the political sciences.“) Další definice: „Exopolitika je studium klíčových jedinců, politických hráčů, institucí a procesů spojených s jevem UFO a mimozemskou hypotézou. Je to studium politických procesů a vládnutí v mezihvězdné společnosti.  Exopolitika je založena na pochopení toho, že Země byla navštívena mnoha vyspělými mimozemskými rasami s rozmanitými druhy motivací, programů a etiky. Dynamika tohoto vzájemného působení mezi mimozemskými rasami a pozemšťany, je předmětem zkoumání exopolitiky.“ viz: Rašín, K.: Co je to exopolitika ? http://www.exopolitika.cz/

(3) Project Disclosure – http://www.disclosureproject.org/index.shtml

(4) Např. G. Adamski, Billy Meier, aj.: Viz např. Salla, M.: Mimozemšťané mezi námi. http://www.exopolitika.cz/news/mimozemstane-mezi-nami/, (překlad Rašín, K., orig.: Salla, M: Extraterrestrials Among Us http://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopolitics_ZZZN.htm), Bret Leuder: Rozhovor s Wendelle Stevensem. UFO Magazine, červen 2007, http://www.exopolitika.cz/news/rozhovor-s-wendelle-stevensnem/ (Interview With Neil Freer Interview With Wendelle Stevens. UFO magazíne Volume 22, Number 6, Issue 135.),aj.

(5) viz např.: Salla, M.: Rovnováha mezi vyspělými technologiemi mimozemšťanů a kosmickou moudrostí vesmírných lidí. http://www.exopolitika.cz/news/rovnovaha-mezi-vyspelymi-technologiemi-mimozemstanu-a-kosmickou-moudrosti-vesmirnych-lidi/, (překlad Rašín, K., orig.: Salla, M.: Balancing Advanced Technologies of ETs With Universal Wisdom of Celestials. http://www.bibliotecapleyades.net/esp_autor_salla.htm), aj.

(6) Např.: Projekt SERPO vypráví o cestě dvanácti vojenských zaměstnanců Spojených států na planetu „Serpo“ v souhvězdí binárního sytému Zeta Reticulum. http://www.serpo.org/, a je na hraně přijatelnosti i pro samotné zastánce exopolitiky, viz: Salla, M.: Richard Doty a projekt SERPO. http://www.exopolitika.cz/news/richard-doty-a-projekt-serpo/ aj. (překlad Rašín, K., orig.: Salla, M.: Richard Doty and Project Serpo – „Public Acclimation“ or „Deception Program“? – http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_projectSERPO08.htm)

(7) Salla, M.: Špatné pochopení a výmysly o exopolitice. http://www.exopolitika.cz/news/spatne-pochopeni-a-vymysly-o-exopolitice/. Rozbor názorů v tomto článku (překlad Rašín, K., orig.: Sally, M.: Misperceptions and Fables About Exopolitics. http://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopolitics_ZZZZZZZH.htm) a v dalším (Sally, M.: „The Need for Exopolitics: Implications of Extraterrestrial Conspiracy Theories for Policy Makers & Global Peace.“ http://www.ufoevidence.org/documents/doc1043.htm) by zasluhoval samostatnou stať.

(8) Salla, M.: Špatné pochopení a výmysly o exopolitice. http://www.exopolitika.cz/news/spatne-pochopeni-a-vymysly-o-exopolitice/, (překlad Rašín, K., orig.: Sally, M.: Misperceptions and Fables About Exopolitics. http://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopolitics_ZZZZZZZH.htm)

(9) Rašín, K.: Současná ufologická situace v České republice. http://www.exopolitika.cz/news/soucasna-ufologicka-situace-v-ceske-republice-/ (10) Radim, diskuse na Exopolitika.cz, 28.12.2009

(11) UFO Culture – http://ufoculture.blogspot.com/, např.: Exopolitics is a banal Cul, says John Tomlinson – http://ufoculture.blogspot.com/2009/09/exopolitics-is-banal-cult-says-john.html, What is Critical Ufology? – http://ufoculture.blogspot.com/2009/09/what-is-critical-ufology.html, New „Attraction“ in the Exopolitical Circus – http://ufoculture.blogspot.com/2010/05/new-attraction-in-exopolitical-circus.html, Dr. Salla’s Exopolitical Circus is Open – http://ufoculture.blogspot.com/2010/05/dr-sallas-exopolitical-circus-is-open.html, aj.

(12) Salla, M.: Špatné pochopení a výmysly o exopolitice. http://www.exopolitika.cz/news/spatne-pochopeni-a-vymysly-o-exopolitice/, (překlad Rašín, K., orig.: Sally, M.: Misperceptions and Fables About Exopolitics.