Vizitky z kozmu (7)

NIE JE MOŽNÉ VYTVORIŤ NIEČO Z NIČOHO

Hypotézy, hoci aj nepravdivé, vždy ukazovali smer vedeckého bádania. Hypotéza je dnešný deň zajtrajšej vedy. Samozrejme, nie každá sa môže stať teóriou. Svet pozná aj také, ktoré neboli dokázané stáročia.

Dokonca aj zavrhnutá hypotéza prináša úžitok, pretože na to, aby bolo možné ju vyvrátiť, je potrebné nazhromaidiť veľa kladných poznatkov.

Populárna hypotéza o prisťahovalcoch z vesmíru a o tom, že Zem sa nachádza vo sfére vnútrogalaktických medziplanetárnych spojení, má azda šance stať sa po čase teóriou. Pravda, doteraz nám dovoľujú hovoriť o tom iba legendy a archeologické vykopávky, na prvý pohľad nepresvedčivé.

Pred hádankou mýtu sa netreba zastavovať v rozpakoch. Veda bude mať stále viac a viac možnosti interpretovať staré hádanky. V posledných rokoch, v súvislosti s prenikaním človeka do vesmíru, sa objavujú stále nové dôkazy pre hypotézu o prisťahovalcoch z vesmíru. Je možné, že čas zavrhne tieto predpoklady, ale, ako hovoril Dmitrij Mendelejev, „radšej sa držte takej hypotézy, ktorá sa neskôr ukáže ako nepravdivá, ako nijakej“.

B. K. Feďulln, fyzik, kandidát fyzlkálno-matematických vied

SÚ  VEDECKÉ FAKTY O KOZMICKÝCH PRISŤAHOVALCOCH?

V súčasnosti neexistuje ani jeden geologický nález, ktorý by svedčil o pobyte „prisťahovalcov z vesmíru“ na Zemi. Ani jedna zo známych starých pamiatok materiálnej kultúry nie je dokazom o pobyte predstavitelov iných planét na Zemi. Medzi veľkým množstvom mýtor, legiend a povesti, ktorí boli doteraz preskúmané, sa neobjavili nezvratné svedectvá o „kozmických prisťahovalcoch“. Niektorí z nich na prvý pohlad moeme pokladať za dokaz návštevy rozumných bytosti na Zemi, ale kritický vedecký rozbor umožňuje aj v týchto prípadoch vysvetliť čisto pozemské príčiny ich existencie.

Samozrejme ale je potrební organizovať vedecké inštitúcie a expedície, ktorí by sa zaoberali iba hladanim stop pobytu prisťahovalcov z vesmíru na Zemi, ale treba mať na zreteli, že aj málo pravdepodobné udalosti nie sú nemožné. Preto archeológovia, geológovia, historici a filológovia musia mať na pamäti, že sa pri svojich výskumoch môžu stretnúť s faktami svedčiacimi o pobyte „kozmických prisťahovalcov“ na Zemi, hoci je to mimoriadne málo pravdepodobné.

Vljačeslav Zajcev, kandidát filozofických věd

Čtení, 80. léta

Z archivu KPUFO