Tajná správa o stave slovenskej záhadologie a ufológie

Záhadológia a ufológia je osobitný odbor ľudskej činnosti, spadajúci do oblasti záujmových aktivít, ale úzko sa dotýkajúci ako profesijného a vzdelanostného zamerania, tak aj vplyvov do oblasti filozófie, sociológie, religionistiky, psychológie a prípadne aj ďalších odborov.

Postihnúť preto stav vo všetkých týchto aspektoch nie je jednoduchý. Stav slovenskej ufológie sa strieda od bombastických akcií s nabubrelými VIP banketmi, nadšenej eufórie, honosne znejúcich programov, vzletných fráz, avšak to všetko bez akéhokoľvek reálneho obsahu až k bezkoncepčnému chaosu a katastrofálnej beznádeji.

V prvom rade je potrebné si ujasniť, akými etapami slovenská záhadológia prešla a prechádza, a čo je pre tieto etapy charakteristické.

1990 – 1994 – Slovenská záhadológia je súčasťou celoštátnych česko-slovenských štruktúr – Začiatok ustanovovania vlastných národných štruktúr

1992 – 2005 – Doba vydávania UFO magazínu

1992 – 1998 – V záhadológii sa presadzujú hlavne maďarské vplyvy

1998 – 2004 – Počiatky opätovného prenikania českých vplyvov (český časopis Fantastická fakta sa dostával aj na Slovensko).

2001 – 2008 – Počiatky fungovania a širšieho využívania internetu

Od roku 2009 – Kríza v záhadológii

Obdobie 1990 – 1994

Slovenská záhadológia je súčasťou celoštátnych česko-slovenských štruktúr – ČsAAA, ale začína sa vyčleňovať vlastnými projektmi (Trójsky kôň). Na vedúcu úlohu ašpirovalo UFO centrum Košice pod vedením Miloša Jesenského. Pôvodná koncepcia UFO centra sa podobala českému projektu Záře (1992) – zber a vyhodnotenie prípadov UFO v rámci SR. Ovplyvňovali ho aj ďalšie české vplyvy – po vzore samizdatu ZAZ M. Jesenský začal vydávať Terra X, aj keď vyšli len 2 čísla roku 1994. Začali sa zakladať vlastné národné štruktúry – miestne UFO kluby. Významne k tomu prispel časopis UFO magazín (1992).

1992 – 2005

Časopis UFO magazín vznikol v roku 1992. Plnil od začiatku zjednocujúcu úlohu pre bádateľov, publicistov i široké vrstvy záujemcov o záhady. V prvej fáze sa v jeho činnosti a obsahu prejavoval maďarský vplyv (1992 – 1998), neskôr český vplyv (1998-2001). Od začiatku však publikoval články a materiály bez akejkoľvek obsahovej koncepcie bez jediného kritického momentu alebo polemiky. Značnú časť publikovaných materiálov tvorili články blízkej religióznemu charakteru.

1998 – 2001

Na Slovensko sa dostáva český časopis Fantastická fakta a prináša informácie o rôznych smeroch českej záhadologie. Išlo nielen o skúmaní prípadov UFO, obrazcov v obilí, ale aj o ďalších miestnych a historických záhad. Dá sa povedať, že vďaka tomu išlo o najplodnejšie obdobie slovenskej záhadologie.

2001 – 2008

Začína kríza tlačených časopisov, niektoré (FF) zanikajú, ostatné sú len doplnkom reklamy. Pretože redakcie nemajú záujem o riešenie záhad, ich kvalita nie je valná, publikujú staré otázky a bádatelia nemajú na ich obsah, ani chod žiadny vplyv. Zánik časopisov riadených bádateľmi sa ukázal pre hnutie ako fatálne. Hnutie tak stratilo možnosť sebaprezentácie.

Od roku 2009

Hlavným trendom je rastúci a všestranné využívanie možností internetového prostredia, najmä sociálnych sietí na propagáciu rôznych subjektov, ich cieľov a názorov, zdieľanie obrazových a zvukových materiálov, komunikácie.

Roku 2009 sa v SR vytvorilo zoskupenie Českej exopolitiky a so svojím „senzačným odhalením“ odštartovalo aj podobný vývoj na Slovensku. Nastáva kríza záhadologickej scény. Ohľadom ďalšieho smerovania a stratégie hnutí nie je vôbec jasná predstava. Začínajú mať navrch podvodné témy, nezmysly zo zahraničia sú považované za niečo nové. Dochádza k podivnej zmesi sci-fi a záhadológie. Došlo k podpore kruhov, ktorým doteraz chýbala inštitucionálna základňa, aj keď tento vplyv prichádzal zo zahraničia. Príležitosť tak dostali rôzni fantasmagoristi, ktorí vyrástli zo živnej pôdy celosvetového trendu pomätenej exopolitiky. Tá dáva zdanie nejakého zmyslu, programu, nového smeru. Už len zdanie nejakej alternatívy vyvolalo príliv priaznivcov. Za dva roky sa však ukázalo, že k ničomu pozitívnemu nedošlo.

Rok 2010 priniesol určité zmeny v prezentáciách názorov a stanovísk. Určitú úlohu v tom zohral vplyv KPUFO.EU/SK, ktorý ukázal, že sa môže aj bez zvláštnych nárokov prezentovať úplne originálnym internetovým e-zinom. To vyvolalo vznik ďalších e-zinov, ktoré však opäť bez koncepcie kopírovali dávno inde prístupné materiály a postupne opäť zanikli.

2013

Pokusom o východ z krízy bolo založení SAVPJ. To sa vyhnulo riešení rozporov, snahou o utužení osobných väzieb na sústredenie najaktivnejších výskumníkov, záujemcov zo SR, s nadviazaním kontaktov s výskumníkmi a spolky z ČR. Hlavne s obsahovou pomocou z českej strany boli organizované stretnutia a víkendové semináre s prednáškami.

Trendy a prvky na slovenskej záhadologickej scéne

Táto scéna sa delí do nasledujúcich hlavných prúdov: racionalistickeho, exopolitického, new-age, kontaktérského.

Exopolitický smer má pritom tendenciu pohltiť prúd New Age a kontaktérský a navyše získať aj záujemcov z radov fanúšikov sci-fi. Je pritom ovplyvnený zahraničnými vplyvmi a smermi až priamo k závislosti. Racionálný prúd v záhadológii nemá svoju inštitucionálnu základňu a je len reprezentovaný iba KPUFO.EU/SK. Pod vplyvom prepadu vzdelanostnej úrovne má veľmi sťaženú pozíciu.

No už po 5 rokoch sa ukázalo, že tzv. exopolitika nesplnila vlastné očakávania. V ČR v súboji s racionálným smerom neuspěla a zostala na úplnom okraji záhadologickej scény.

V SR, kde neexistovali záhadologické organizačné štruktúry pevne zakotvené, exopolitika jednak nemala čo narušiť, ale ani sa nemohla o čo oprieť.

„Profesionální“ záhadológovia

Medzi takéto možno radiť autorov a redaktorov kníh, článkov a  časopisov. Za dobu existencie slovenskej záhadologie ich nebolo veľa. Boli to ale práve oni, ktorí stáli za hlasnými programami v počiatočných fázach. Ak ale boli uspokojené ich ambície a tieto bombastické a nereálne programy im pomohli k zviditeľneniu, a boli naplnené ich komerčné a spisovateľské ciele, hnutie opustili a zanechali ho svojmu osudu. To sa potom nebolo schopné samo bez koncepcie obnoviť.

Internet

Tlačené časopisy nedokázal nahradiť internet. Po zániku tlačených časopisov nebol internet ešte plne dostupný, a tak sa masy fanúšikov ocitli bez informácií. Tí, ktorí začali internet využívať ako prví, boli mladí a bez skúseností a opory v predchádzajúcich zdrojoch, ktoré sa na internet dostávali len veľmi postupne. To spôsobilo medzeru v prísune informácií, takže mladším bádateľom chýbajú vedomosti zo starších zdrojov, ktoré predchádzajúci bádatelia ešte nestačili na internetové stránky dodať.

Internetové časopisy

Po zániku tlačených časopisov ovplyvnených záhadologmi, zostali v podstate len komerčné tlačené časopisy, na ktoré nemajú bádatelia žiadny vplyv. Bádatelia podvedomo vycítili, akú kľúčovú úlohu tlačený časopis zohral a snažia sa ho nahradiť vlastnými internetovými e-ziny, ktoré však nemajú v internetovej dobe ani jasný smer ani cieľ.

Zahraničné vplyvy

Rozdelenie Československa k 1.1.1993 sa odrazil aj vo vplyve na záhadologickou scénu. Počiatočný vplyv plynúci z ČsAAA sa s úpadkom tejto organizácie rozvolňoval až zanikol úplne. Iniciatívu prevzal vplyv maďarskej ufológie, ktorý prevládol a prejavoval sa najmä v obsahu UFO magazínu, ktorého vzorom bol práve rovnomenný maďarský časopis. Českí publicisti ho začali ovplyvňovať len krátko v závere 90. rokov. Kľúčovú úlohu tu zohral až český časopis Fantastická fakta ako svojim vznikom, tak i zánikom. V súčasnej dobe sa česká exopolitika snaží o ovplyvňovanie slovenskej scény hlavne rozduchávaním agentománie a podnecovaním nenávisti ku KPUFO.

Organizácie a združenia

Regionálne kluby vznikali vo väčších i menších mestách na začiatku 90. rokov. Vzniklo až 20 klubov, z ktorých niektoré aj oficiálne ako občianske združenia. Nemali však jasný program. Snahy o zjednotenie sa konali v roku 1994 (Slovenská Asociácia UFO klubov) a 1996 Asociácia UFO bádatelov (AUFOB). Obe iniciatívy neviedli k pozitívnym výsledkom. Neformálne asociácie AUFOB, združujúca údajne niekoľko klubov a jednotlivcov, pod vedením Waldemara Umínského, nepožaduje po členoch žiadne pravidlá, a neponúka žiadne smerovanie ani cieľ činnosti. Ukázalo sa tak, že súhrnom malých regionálnych klubov bez programu sa tento program ich súhrnom nevytvorí, ani im ho nemožno vtlačiť zvonku, zvlášť keď o ňom vôbec nie je žiadna predstava.

UFO klub Trnava –  Fungoval len vďaka najznámejšej postave slovenskej záhadologie, Miroslavovi Karlíkovi, autorovi článkov a knihy, vystupujúci v TV reláciách a reportážach. Koniec jeho aktivity v klube na začiatku roka 2011 vznáša otázku ďalšej existencie aj tohto klubu. Aj okolo jeho odchodu kolujú rôzne fámy a povesti.

Klub Hyperion –   Istú protiváhu iracionálnym smerom predstavoval Klub Hyperion, jedno z mála oficiálne existujúcich občianskych združení na Slovensku zamerané na záhadológiu. (vznik 1993). –

Bol od počiatku vedený RNDr. L. Valenčíkom, pracovníkom Úradu vlády SR. Snáď vďaka tomu klub získaval prostriedky na bombastické kongresy a návštevy Ericha von Dänikena. Na kongresoch vystupovali aj rôzni vedci. –

V súlade s všeobecnou krízou slovenskej záhadologie upadá aj Klub Hyperion. V roku 2009 po príchode agentománie z ČR sa ukázalo, že L. Valenčík je v zoznamoch spolupracovníkov ŠTB. Na Slovensku nikdy nebola vôľa k akejkoľvek širšej dohode o spolupráci, čo dospelo k súčasnej úplnej atomizácii bádateľského hnutia. V súčasnej dobe spolky v podstate neexistujú. Fungujú len virtuálne okolo webov spravovaných jednotlivcami. Proti oficiálnym spolkom sa navyše vedie kampaň, ktorá plynie z exopolitickej agentománie. Bádatelia sa tak bránia klasickým väzbám, zodpovednosti voči celku, pravidlám. Pre nich záhadológia nie je hlavnou voľno-časovou aktivitou. Takéto virtuálne spolky nemajú nijaký smer fungovania. Domnievajú sa, že stačia spoločné idey, spoločne uznávané hodnoty. Tie sú však tak rôznorodé a predstavy k ich naplneniu často i protichodné, že sú potom také zoskupenia v praxi úplne neakcieschopné. Je pre ne charakteristické, že začínajú s veľkým nadšením a získavajú značný ohlas, ale čoskoro im dochádza dych vďaka pohybu „členov“, strnulosti v činnosti danej bezkoncepčnosťou, čo vedie k dlhotrvajúcej nečinnosti a v podstate k zániku. Z toho nutne vyplýva, že krúžky bez programu možno zjednotiť trebárs jedným krúžkom, ale ten musí mať program a vydržať dlhšiu dobu. Musí ukázať, že systém a štruktúra vedie k pozitívnym výsledkom.

Záver

Po období vzostupu v rokoch 1990 – 1998 postihla slovenskú záhadologickú scénu v rokoch 1999 – 2009 hlboká kríza. Zároveň sa menila štruktúra záhadologickej scény a jej fungovanie. Bezkoncepčnosť a absencia akýchkoľvek reálnych výsledkov, ktorými by sa hnutie mohlo prezentovať ako navonok, tak aj medzi sebou, viedla k jej fragmentácii a atomizácii. Pod vplyvom celospoločenského diania spôsobených najmä ekonomickými problémami, došlo k postupnému útlmu väčšiny aktivít.

Postup KPUFO.EU/SK

Slovenská obdoba KPUFO vznikla v roku 2004 obsadením webovej stránky UFO.SK. V súčasnej dobe nie je ani tak problém ako a čo bádať, než skôr si stanoviť filozofiu ďalšieho postupu, smerovanie, vymedziť sa voči ostatným smerovaniam a stanoviť si užitočnosť každého budúceho kroku. Je tiež nutné sa postarať o to, aby sa zistené informácie z minulosti dostali medzi ďalších bádateľov. V súčasnej dobe sa KPUFO.EU/SK snaží obnoviť štýl, ktorý tu kedysi pôsobil – dôrazom na širokú škálu tém, tak aj snahou o vytváranie siete bádateľov. KPUFO.EU/SK predložil 15.7.2010 návrh na vznik Slovenskej rady pre anomálne javy. Jeho idea bola sústrediť najaktívnejších bádateľov z rôznych názorových smerov a pokúsiť sa o širší dohovor a ďalšom smerovaní.

Za 2 roky fungovania českej exopolitiky je jasné, že z tohto smeru nič pozitívneho nevychádza, len nezmyselné články, nad ktorými zmätene diskutujú ďalší pomätenci. Teraz je už jasné, že žiadny dohovor, nijaká federácia s odlišnými názorovými smermi, nie je možná. Rozpor medzi racionálnym prúdom v záhadologii a ufológii a exopolitikmi, konšpirátormi a inými blábolistami už nie je možné prekonať. Sú to práve oni, ktorí rozpor v názoroch nielen že nemajú snahu prekonať, ale prenášajú ho do organizačných rovín, vnášajú neznášanlivú atmosféru medzi bádateľov, podnecujú jedny proti druhým a rozpory v názoroch prenášajú do osobných rovín a averzií. Je to ich neznášanlivosť, neschopnosť dialógu v odbornej i osobnej rovine. Nejde im o bádanie, o hľadaní, o zoznamovanie sa s inými názormi. Je preto potrebné sa vymedziť oproti iným smerom, názorovo i organizačne sa oddeliť. O dohovor sa snažiť len v rámci racionálneho prúdu, vyhľadávať rozumných a triezvych bádateľov. Slovenská záhadologia je atomizovaná už vyše 10 rokov a internet túto atomizáciu prehlbuje, miesto toho, aby bádateľov zjednocoval.

Napriek tomu hlasy po nejakej forme zjednotenia a spolupráce existujú. Na tom je nutné stavať. Racionálny prúd musí mať jasný program, ktorý poskytuje KPUFO. Musí dať rozumne uvažujúcim ľuďom nie chaos, ale zreteľný cieľ, pravidlá a smerovanie. Musia dokázať, že pravidlá nie sú samoúčelné a fungujúci spolok má reálnu silu a vplyv a jeho činnosť vedie k pozitívnym výsledkom.

Zdroje: