Exopolitika 10 let poté

V roce 2019 uplynulo 10 let od vzniku tzv. exopolitiky.

Vývoj po 5 letech byl popsán zde (1).

Jaký byl postup v uplynulých 5 letech? Naplnily se předpovědi z předchozí analýzy?

V roce 2014 se udála neskutečná věc – jeden ze zakladatelů exopolitiky, Ladislav Zelinka, obhájil na VŠE diplomovou práci na téma „Exopolitika a problém bezpečnosti v 21. století.“ (2014) (2)

Tato skutečnost svým způsobem „proslavila“ exopolitiku, neboť Sisyfos udělil katedře VŠE Stříbrný bludný balvan. (3)

Po stopách této práce šel v roce 2019 novinář J.X. Doležal, a vyslechl jak autora, tak i vedoucího a oponenta této práce. (4)

Lad. Zelinka svou diplomovou práci poté vydal knižně. (5)

V roce 2015 došlo ke změně. 3.3.2015 vznikla s.r.o. „Exopolitika“. (6)

Snad ve snaze nadále vydělávat na nesmyslech, byla na novém portálu většina článků uzamčena a zpoplatněna. Tím přestaly být pro řady následovníků atraktivní a odsunuly se do pozadí. Veřejné akce a přednášky se téměř neprovádí.

Ve snaze dát o sobě vědět opět oslovily v roce 2017 a 2018 poslance a senátory s výzvou na odtajnění styků s mimozemšťany. Na pomatené dopisy většina oslovených raději nereagovala, několik jen zdvořile poděkovalo za dopis.

Výzva z roku 2017 jen vyvolala debatu na fóru Pirátské strany, iniciovaná poslancem V. Pikalem. (7)

Zatímco původní zakladatelé exopolitiky ustoupili do pozadí, iniciativu převzal J. Marek – Suenee, který se k exopolitice široce hlásí. Vedle webu (8), kanálu na YouTubu (9) byla vydaná kniha S. M. Greera „Mimozemšťané“ (2019) (10), a pořádány přednáškové akce. (11), (12)

Úspěch při soustředění množství zájemců vedl na jaře 2019 k založení Sueneé Universe, z.s., (IČO: 07970161), s živnostenským oprávněním pro vedlejší výdělečnou činnost, což byl zřejmě hlavní důvod pro založení spolku.

Exopolitika se od založení nijak nezměnila. Nadále soustřeďuje a předkládá široký proud nesmyslů a fantasmagorií, což láká množství prosťáčků, schopných uvěřit čemukoliv. Větší počet zájemců o exopolitiku přitom nijak kvalitu obsahu nezvyšuje.

Zatímco ještě před 5 lety docházelo k občasným stykům mezi racionální záhadologií a exopolitikou, občasné komentáře a odpovědi na exopolitikou předkládané otázky, v posledních létech tyto styky ustaly docela. Už opravdu není možné ztrácet čas a prostředky na takové kontakty, na koupi knih a obsah webů, k jejich četbě a analýze.

Jednak proto, že exopolitika nepředkládá nic nového, pouze mnohokrát vyvrácené nesmysly, a také bláznivé fantasmagorie.

Odkazy

(1) Česká exopolitika 5 let poté. KPUFO, 8.12.2014. Online: http://kpufo.eu/sk/index.php/2014/12/08/ceska-exopolitika-pet-let-pote/
(2) Zelinka, L.: Exopolitika a problém bezpečnosti v 21. století . (2014). VŠE, Online: https://vskp.vse.cz/40223_exopolitika_a%C2%A0problem_bezpecnosti_v%C2%A021_stoleti
(3) Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2014. Sisyfos. Online https://www.sisyfos.cz/clanek/685-stribrny-bludny-balvan-v-kategorii-druzstev-za-rok-2014-akademicke-duo-katedry-politologie-fakulty-mezinarodnich-vztahu-vysoke-skoly-ekonomicke-v-praze-za-pionyrske-prosazeni-exopolitiky-jako-vedecke-discipliny-jiz-ve-druhe-dekade-xxi-stoleti
(4) Doležal, J.X.: Inženýrem za výzkum obrany před UFO: Kritická reportáž v Reflexu jako odrazový můstek ezoúspěchu. Reflex, 18.9.2019. Text:  Inženýrem za výzkum obrany před UFO: Kritická reportáž v Reflexu jako odrazový můstek ezoúspěchu. 
Jako mají fyzici všeobecnou teorii relativity za úplný základ jimi studovaných jevů, mají sociální psychologové zákon zachování blbosti. Je to základní princip, od kterého se odvíjejí všechny jevy ve společnosti. Zdokumentovali jsme, jak se Dunningův-Krugerův efekt projevuje na pražské Vysoké škole ekonomické. Za výzkum obrany před mimozemšťany tam byl udělen titul, a když jsem o tom napsal trochu kritický a hodně jízlivý článek, tak to ufologu Zelenkovi zvýšilo autoritu mezi ostatními psyufobiotroniky.
Při čtení té diplomové práce jsem si moc užil. Bylo to, jako bych byl na tripu, ale nemusel jsem si ho koupit, protože jsem si diplomku stáhnul zadarmo z internetu. Název práce Exopolitika a problém bezpečnosti v 21. století se stane zajímavým, až když pochopíte, že jde o strategii obrany planety Země při útoku mimozemšťanů. „To, že UFO existují, je fakt. Otázka je, jakého jsou původu? Klíčová a nabízející se je samozřejmě varianta, že jsou mimozemská, což je podstatou teorie mimozemského původu UFO (dále ETH), přičemž tato varianta je stále ve hře, neboť dosud nebyla vyvrácena – například už jen proto, že v průměru okolo 5–30 % ze zaznamenaných pozorování UFO zůstává klasifikováno jako nevysvětlitelné – a ETH je zde jediné rozumné vysvětlení… Až po sérii událostí, které vedly k prvním průlomům v mlčení úřadů, se na veřejnost dostaly svazky obsahující důkazy, které potvrzovaly tvrzení zastánců teorií UFO. Dnes je možné prostřednictvím internetu nebo přímo v knihovnách prohlížet uvolněné archívy zabývající se studiem a sledováním jevu UFO armádami a dalšími institucemi.“
Začalo to citronkou
Jsou tedy UFO hrozbou? Četba byla strhující. Dočetl jsem se, že širší odpověď je poměrně nejednoznačná: „V užším pojetí však můžeme konstatovat: Ne, UFO není hrozbou, ať už je jeho vysvětlení jakékoliv. V dostupných zdrojích a materiálech jsem nenalezl případ agresivity nebo přímého nepřátelského útoku, a to je pozorováno již asi sedmdesát let. Kdyby mělo být zdrojem nebezpečí, bylo by se pravděpodobně za tu dobu již projevilo. Zkušenost ale hovoří o opaku. Bezpečnostní zájem (a taktéž politický) však i přesto představuje pro svou samotnou povahu. Vlády, armády, letecká kontrola, bezpečnostní agentury, vědecké instituce mají plné právo a opodstatnění pilně sledovat tyto jevy. V širším pojetí UFO i nadále představuje bezpečnostní hrozbu, také i vzhledem k možnému vlivu na společnost, její psychologii, a tudíž i její stabilitu. Není to však založeno na projeveném nepřátelství či negativní zkušenosti. Většina zdrojů doporučuje UFO studovat a tím se připravovat na možné eventuality a zároveň s tím snižovat riziko a sílu dopadu případné konfrontace.“
Udělení inženýrského titulu za tuto práci může být způsobeno dvěma mechanismy. Buď opravdu všichni na všechno a vždy kašlou do té míry, že normálně udělí titul za úplnou kravinu. To považuji u Vysoké školy ekonomické v Praze za vyloučené. Nebo že zapůsobil zákon zachování blbosti.
David Dunning a Justin Kruger publikovali v roce 1999 objev psychologické zákonitosti, které se mezi sociálními psychology říká „zákon zachování blbosti“. Efekt se jmenuje po autorech Dunningův-Krugerův a v podstatě říká, že sebehodnocení intelektu je nepřímo úměrné skutečnému intelektu. A že jedinec s nízkým intelektem není schopen změnit názor, ani když na vlastní oči vidí, že nemá pravdu. Jev začal být zkoumán takto: Nějaký pán si někde přečetl, že když si natře ksicht citronkou, nebude vidět na kamerách, natřel si ksicht citronkou a bez jakéhokoliv maskování vyloupil dvě banky a zachytilo ho přitom osmdesát kamer. Když jej asi za čtyřicet minut poté zatkli a záznamy mu pustili, řekl, že to není možné, aby byl na videu vidět, protože se natřel citronkou. A jestli neumřel a ještě sedí, tak si to myslí dodnes. Objevitelé byli oceněni recesistickou Nobelovou cenou, globálním oceněním provozovaným prestižními univerzitami. Ano – mnozí cenu obdrželi za chemtrails a lze ji dostat i za idiotismus. Ale její skutečný význam (cituji) je „upozornit na vědecké výzkumy s humorným nebo nečekaným tématem, které mají lidi nejdříve rozesmát a poté je donutit zamyslet se.“
Zajímavý pedagogický dozor
Každou diplomku vede pedagog. „Práce je z hlediska svého zaměření pionýrská, neboť dané téma není považováno v politické vědě za relevantní, byť je objektem zájmu bezpečnostních složek velmocí již několik desetiletí. Autor široce využívá západní literatury a odtajňovaných materiálů odborných komisí, kterými dokazuje opodstatněnost exopolitiky jako vědy. Práce díky tomu získává do značné míry propagačně osvětový charakter. Autor tak neřeší dílčí problém, nýbrž se pokouší obhájit možné nové strategické zaměření politické vědy. Vzhledem k tomu, že řada špičkových odborníků předpokládá, že ke kontaktu by mělo dojít v nejbližších několika desetiletích, je to nepochybně krok odůvodnitelný,“ napsal doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc., vedoucí práce, a navrhl její klasifikaci známkou 2.
Posudek oponenta byl dobrý: „Téma lze považovat za nejenom zajímavé, ale práce se v tomto duchu soustřeďuje jednak na postižení významu a procesu mimozemských vlivů. Autor adekvátně poukazuje na to, že tyto souvislosti a dopady jsou reálné, a to bez ohledu na to, zda samu hypotézu přijímáme, či odmítáme. Tím se obsahová náplň exopolitiky stává smysluplným předmětem výzkumu, aniž by musela usilovat o zodpovězení otázek, na něž současná věda odpovědi nemá.“ Oponent inženýr Aleš Lisa, Ph.D., také navrhl klasifikaci známkou 2. Práce byla obhájena a pan Zelinka se stal prvním inženýrem za UFO na světě.
Projevili autoři posudků sebereflexi? Platí u nich Dunning-Kruger? Práce dostala ocenění Bludný balvan za pavědu. Poslal jsem tedy oběma v práci zúčastněným vědcům e-mail, že píšu o UFO, mluvil jsem s panem inženýrem Zelinkou a potřebuju další zdroje. „Víte prosím o nějakých hodnověrných zdrojích k UFO na webu nebo nemáte k tomu něco někde v archivu, prosím? Nevíte náhodou o nějakém hodnověrném kontaktérovi?“
Oponent diplomky, doktor Lisa mi napsal: „Obávám se, že nejsem dobrý zdroj informací, které hledáte – oponoval jsem práci o vlivu myšlenky (ať již reálné nebo předstírané a uměle vytvářené či zneužívané), že UFO existuje, na politiku. Jinak řečeno, neoponoval jsem práci o UFO jako takovém, ale o politických dopadech souvisejících s využitím tohoto pojmu v politice. A to je něco jiného než se zabývat UFO.“ Potěšil mě. Zjevně chápe, že UFO není. A navíc, myslím, pochopil, že trollím. Ale zatím nepochopil, že kdyby napsal: „Měl jsem tehdy strašně práce, diplomku jsem jen prolistoval a teď je mi to opravdu trapné, že jsem ji pustil,“ tak by mě úplně odzbrojil a nemohl bych si z něj nadále dělat srandu. Takže: Má dva akademické tituly, na UFO nevěří, ale ještě nepřišel na to, že je rozumnější mluvit pravdu. Přítomnost efektu D-K efektu sporná.
Pak jsem opruzoval také profesorku PhDr. Vladimíru Dvořákovou, CSc. Byla v době zadání diplomky o UFO jenom vedoucí katedry, takže s prací nemá nic společného – nepatří k povinnostem vedoucího katedry znát témata diplomek mnoha studentů katedry. Ale zkusil jsem to a vyplatilo se. Paní profesorka mi napsala dlouhý e-mail a velmi opatrně, ale zcela jednoznačně konstatovala: Na UFO nevěří, byla by radši, kdyby pan Zelinka napsal diplomku o něčem jiném, a rozhodně mi nedoporučuje pana Zelinku používat jako hodnověrný zdroj informací. Udělala mi radost, zachránila dobré jméno VŠE, a navíc doložila, že pro osoby s třemi akademickými tituly nemusí Dunningův-Krugerův efekt platit. A to je dobrá zpráva!
Dva druhy mimozemšťanů
Setkání s inženýrem Zelinkou bylo psychicky náročné. Nebyl nijak agresivní ani nepřátelský, vypadá úplně normálně, je mu třiatřicet, živí se jako učitel, ale opravdu toho hodně ví o UFO. Začal se zabývat tímto fenoménem v roce 2008. Přečetl si o něm nějaké knihy a začal spolupracovat se dvěma českými ufologickými organizacemi: KPUFO a Projekt Záře. Zkoumali UFO tak, že jim čtenáři posílali své fotografie a zápisky o pozorování UFO a setkání s mimozemšťany, a oni je vyhodnocovali. Po krátké době však pan inženýr zjistil, že oba spolky zkoumají nesolidně, jsou řízeny tajnými službami včetně zahraničních, policií a vnitrem, tak z nich odešel a podílel se na vzniku jiného ufologického spolku s názvem Exopolitika.
Tam výzkum pokračuje stejnou metodou, ale zkoumají UFO mnohem poctivěji a spolupracují se zahraničními ufology. A výsledky seriózní práce se dostavily: „Zjistili jsme, že tady dochází k mnoha kontaktům s UFO.“ Skupina rozšířila oproti těm špatným skupinám metody: Zpracovávají i podněty čtenářů, kterým se o UFO zdálo. Či případy únosu. Některé výsledky zveřejňují, některé kvůli soukromému obsahu nikoliv. Soukromý obsah? Bylo mi trochu trapné se ptát, jestli vědecky zpracovávají, když se nějaké psychopatce zdálo, že souloží s mimozemšťanem, a tak jsem se nezeptal. Zdokumentovali – dokumentuje to ufolog pan Rašín v deskách – stovky kontaktů s mimozemšťany, ale sám pan inženýr Zelinka zatím UFO neviděl a s mimozemšťanem se nesetkal. Vrchol jeho snažení byla práce na VŠE. Spojil svůj koníček s povinností a napsal diplomku o UFO. Narazil na dobré, otevřené a chápavé učitele, vyhýbal se v diplomové práci spekulacím a držel se při zemi. A na základě zkušeností získaných při psaní diplomky napsal i knihu o UFO (vyšla dva roky poté, co za jeho diplomku padly Bludné balvany). „Něco tady určitě je. Můj názor je, že existují mimozemské bytosti. Že tady létají létající talíře.“ Jsou zde prý dvě kontaktérky, které kontakt s mimozemšťany provádějí pomocí spiritualistického příslušenství pro komunikaci s duchy, ale komunikují s ním s mimozemšťany. Jiní se s nimi setkávají tváří v tvář nebo s nimi komunikují telepaticky. Občas dochází k náhodnému kontaktu a bohužel i únosu.
Mimozemšťani jsou popsáni ve dvou typech: Jedni jsou velcí, krásní, zdraví, přátelští a milí. Druhý typ jsou malé šedivé bytosti vypadající jako robůtci nebo opice. Ti jsou nepřátelští a unášejí lidi. Klub Sisyfos pan inženýr považuje za příliš konzervativní a zaujatý. Jeho práce je ve skutečnosti kvalitní a učitelé ji zhodnotili dobře.
Potvrzeno! I u držitele jednoho akademického titulu zákon zachování blbosti funguje, zpětná vazba nenastala, ani když byla za jeho práci pro rok 2014 udělena druhá hlavní cena za blbost.
Blbost prodává
Zodpovědnost za přijetí a obhájení diplomky nenese vedoucí katedry, ale vedoucí diplomky. Tím byl v naší smutné cause doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc. Hypoteticky by pro něj zákon zachování blbosti platit neměl – má tituly tři. Tak jsem poslal otázky a odpověď do uzávěrky nepřišla. Je tedy prokázáno, že jej unesli mimozemšťané, že existují, že diplomka byla legitimní, a dokázal jsem to já. Tak doufám, že mi pan docent Prorok pošle mailem titul inženýr.
Ani po roce mi pan docent žádný titul neposlal a jsem tedy dál nevzdělaný debil a žádný inženýr. Zato UFO a pan inženýr Zelinka si polepšili. 28. července 2019 vystoupil pan ufoinženýr Ladislav Zelinka na serveru vehvezdach.cz s něčím, co se nazývá Mimozemšťané a spiritualita. Nevím ale, zda tam hovoří v besedě, tančí, či dokonce hovoří a tančí s mimozemšťanem. Přístup je totiž jen pro registrované a já se bojím registrovat, aby mě neunesli mimozemšťané.
Na serveru talentproart.cz jsem v létě 2019 nalezl jeho knihu Exopolitika „Soubor vybraných článků a textů uveřejňovaných na internetových stránkách České exopolitiky a v časopise Ve hvězdách & Lidový léčitel v průběhu let 2010–2014. Poslední kus skladem!“ Za 320 korun bez DPH. Na serveru astrolife.cz ji sice mají o desetikorunu levněji, ale uvádějí u ceny poštovné 82 korun. Zato v antikvariátech jsem ji nenalezl a chápu. Je prostě tak dobrá, že kdo si ji koupí, už ji z ruky nedá.
Reportáž o tom, že na VŠE někdo obhájil titul za úplnou blbost, způsobila, že se ta blbost (kromě posledního zbývajícího kusu a jednoho dalšího knihkupectví) vyprodala. Nebo vliv medií přeceňuji a ta blbost by se prodala stejně dobře, i kdyby v Reflexu nebyla reportáž, že je to blbost? (J.X. Doležal)
(5)  Zelinka, L.: Exopolitika. Mimozemské civilizace a náboženství. Kontaktéři. Vesmírná diplomacie. Astrolife, Praha, 2015, A5, 215 s. 
(6) Exopolitika s.r.o., 3.3.2015. Sídlo: Praha – Krč, Rodvinovská 1556/2, PSČ 140 00, IČO 03801063
(7) Exopolitika. Forum PS. Online: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=36889
(8) Sueneé Universe. Online: https://www.suenee.cz/
(9) Sueneé Universe. YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCUyoynrt9tQ9lwyYJhxmjAg
(10) Greer, S.M.: Unacknowledged. (2017)
(11) Kam došla exopolitika? (1) KPUFO.EU, 24.11.2018. Online: http://kpufo.eu/2018/11/24/kam-dosla-exopolitika-1/
(12) Kam došla exopolitika? (2). KPUFO.EU, 25.11.2018. Online: http://kpufo.eu/2018/11/25/kam-dosla-exopolitika-2/

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2004

error: Kopírování zakázáno!